Khay vuông thành 25

261,000 333,000 

L25 x L25

SỐ LƯỢNG