Bát một 13.5

81,000 104,400 

D13.5 x H7

SỐ LƯỢNG